اصول طب سنتی

اصول طب سنتی

طب سنتی ایران بر وحدت و پیوند بین جوانب مختلف، یعنی جسم و نفس و روح استوار است و به همین جهت طب را نه یک فن محدود بلکه یک نوع روش زندگی می‌دانند، این سنت دیرین، پزشک را دانشمند به شمار می آورد که در برانگیختن توجه و اعتماد بیمار نسبت به خود توانا است و ایمان و اعتقاد به اصول اخلاقی حرفه پزشکی با وجود او عجین شده است.

پس طبق سنت پزشکی ایران، طبیب باید علاوه بر دانشمند بودن، به مفهوم جدید این کلمه، حکیم هم باشد و از اصول اخلاقی عادی نباشد، از نظر جسمانی، طب سنتی متکی بر استفاده از دارویی است که طی قرون و بلکه هزاران سال در بوته آزمایش بوده است و انگیزه استفاده آن امری قیاسی یا شهودی نیست، بلکه متکی بر تجربه و آزمایش است و اکثر داروهای آن گیاهی می باشد.

طب سنتی ایران، رابطه مستقیم با نحوه تغذیه سنتی ایرانیان داشته است و با استفاده از تجربه حاصل از دوران های طولانی و با توجه به امکانات کشاورزی این آب و خاک و شرایط اقلیمی آن، برنامه ای از نحوه تغذیه ایرانیان به وجود آمده است و دستوراتی که از اسلام در رابطه با غذا گرفته شده آمیخته شده است و همین طور در امر نظافت و پاره ای از آداب زندگی که اثر مستقیم بهداشتی پزشکی دارد.

 

اصول طب قدیم:

1- اجزای تشکیل دهنده جهان در تحت نظم آهنگ خاصی هستند و قوانین مشخص و ثابتی بر آن ها حکم فرما می باشد.

2- جهان در یک مجموعه واحد و محدود و منظم قرار دارد.

3- یک جسم هر قدر که به مبدأ وجود خود (مبدأ نور) نزدیک گردد دارای حرارت بیشتری خواهد شد و این حرارت از حرکت به وجود آمده و مبدأ وجود جسم حرکت می باشد.

در اثر حرارت به دلیل ایجاد انبساط و گستردگی و در نتیجه یک جسم هر چقدر به مبدأ نزدیک باشد منبسط تر و گرم تر خواهد بود و بالعکس هر چقدر این فاصله بیشتر باشد در نتیجه آن جسم خشک تر و شکننده تر می باشد ودر نتیجه قابل تجزیه و تکثیر می گردد و باعث تکثیر می شود و شکل آن نیز مختلف می گردد.

4- عالم دنیا (عالم زمین) پایین ترین مرتبه وجود می باشد که سردترین و خشک ترین می باشد و در این عالم اجسام قابل تجزیه و تکثیر می باشند.

5- اساس ساختمان جهان بر اساس چهار صفت می باشد که این صفات چهارگانه دو به دو متضاد یکدیگرند:

الف) برودت

ب) رطوبت

د) یبوست (خشکی)

6- از مخلوط دو به دو صفات چهارگانه طبایع اجسام و عناصر به وجود می آید که بدین قرار است

الف) سرد و خشک

ب) سرد و تر

ج) گرم و تر

د) گرم و خشک

7- موجودات از لحاظ شباهت ظاهری به طریق زیر دسته بندی می گردد.

الف) جامدات که نجاینده آن ها زمین (خاک) است.

ب) مایعات که نماینده آن ها آب است.

ج) گاز یا بخارات که نماینده آن ها هوا است.

د) نیروها که نماینده آن ها آتش و نور است.

 

نویسنده: جناب آقای ابوالفضل تقیان