اثرات گل اروانه بر ايمني سلولي در موش سوري

اثرات گل اروانه بر ايمني سلولي در موش سوري

آنچه پیش رو دارید، مقاله‌ای است تحت عنوان ” اثرات گل اروانه بر ایمنی سلولی در موش سوری” که توسط گروه فارماکولوژی، دانشکده داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی استان اصفهان، اصفهان انجام شده است. نویسندگان این مقاله  جعفريان دهكردي عباس, قنادي عليرضا, كرامتي نوشين هستند.

مقدمه: در طب سنتي مصارف گوناگوني نظير ضد رماتيسم، مسکن و ضد اسپاسم براي گل ارونه با نام علمي Benth Saliva hydrangea Dc. Ex مطرح گرديده است. مطالعات جديد اثرات ضد التهاب، آنتي هپاتوتوکسيک و آنتي اکسيدان برخي ديگر از گونه هاي Salvia را نشان داده است. هدف اين مطالعه بررسي آثار گل اروانه بر سيستم ايمني در موش سوري بود.
روشها: پس از جمع آوري گل اروانه از دهاقان اصفهان، عصاره هاي هيدروالکلي و پلي فنليک آن به روش خيساندن تهيه شد. اسيد رزمارينيک بعنوان يک ماده ضد التهاب قوي به روش کروماتوگرافي لايه نازک شناسائي و با استفاده از روش اسپکتروفتومتري بصورت تام در طول موج 505 نانومتر تعيين مقدار گرديد.
به منظور بررسي اثر گل اروانه بر ايمني اکتسابي، گروههاي از موش سوري نر، نژاد (n=8) Balb/c استفاده شد. در ابتدا گلبولهاي قرمز گوسفند (SRBC) (حدود 8 10× 2 سلول در ميلي ليتر، 0.02ml) به صورت زيرجلدي (SC) در پشت حيوان تزريق و 5 روز بعد دوزهاي مختلف عصاره هاي هيدروالکلي 10-2000 mg/kg) و پلي فنليک (4-1000mg/kg )، بتامتازون (4mg/kg) يا سرم فيزيولوژي به صورت داخل صفاقي تزريق گرديد. بعد از 1 ساعت حدود 0.02 ميلي ليتر SRBC به صورت SC به کف پاي موش تزريق شد و قطر پا در زمانهاي مختلف تا 72 ساعت اندازه گيري گرديد. به منظور بررسي اثرات گل اروانه بر ايمني ذاتي، از همين روش استفاده شد با اين تفاوت که حيوانات فقط يکبار SRBC به صورت (SC) در کف پا، بعد از تزريق عصاره هيدروالکلي يا پلي فنليک دريافت کردند.
نتايج: ميزان مشتقات هيدروکسي سيناميک اسيد در گل اروانه، 3.8% تعيين گرديد. تزريق SRBC باعث افزايش قطر پا در هر دو مدل مورد بررسي شد و حداکثر پاسخ 8-6 ساعت بعد از تزريق مشاهده گرديد. در هر دو مدل، بتامتازون باعث مهار افزايش قطر پا شد. عصاره هيدروالکلي گل اروانه باعث افزايش قطر پا در مدل بررسي ايمني ذاتي گرديد ولي عصاره پلي فنليک تاثيري در اين پاسخ نداشت. در بررسي ايمني اکتسابي، هيچکدام از دو عصاره گل اروانه در پاسخ حاصل تغييري ايجاد نکردند.
بحث: نتايج حاصله بيانگر تفاوت در پاسخ ايجاد شده در مورد عصاره هيدروالکلي و عصاره پلي فنليک و مدل هاي بررسي ايمني ذاتي و اکتسابي مي باشد. به منظور مشخص کردن تفاوت هاي حاصله جداسازي ترکيبات و فراکسيونهاي گياه و مشتقات هيدروکسي سيناميک و اسيد رزمارينيک از گل اروانه و بررسي اثرات آنها بر ايمني سلولي و همورال ضروري به نظر مي رسد.

كليد واژه: گل اروانه، ايمني سلولي، عصاره پلي فنليك

منبع: پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی