عنبرالنساء دود کن (اسفند دود کن)db587422-1-1-1-1-2-2-1-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-2-1-2-2-1-1-1-1-1-2-1-2-2-1-2-1-2-2-2-1


برای دود کردن عنبرالنساء و اسفند بسیار عالی است.